วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554

คลังสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI

การสร้างสื่อ CAI โดยใช้โปรแกรม PowerPoint


PowerPoint เป็นโปรแกรมหนึ่งที่สามารถนำมาสร้างสื่อ CAI ได้ ทั้งนี้เพราะโปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรมนำเสนอที่มีลักษณะการนำเสนอทีละเฟรม และในแต่ละเฟรมสามารถแทรกได้ทั้งภาพพื้นหลัง ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว วิดิโอ ภาพนิ่ง เสียงดนตรี หรือเสียงบรรยาย และที่สำคัญสามารถแทรกปุ่ม ที่กำหนดให้มีหน้าที่ต่าง ๆ เฃ่น เมื่อคลิกแล้วจะเชื่อมโยงไปยังเฟรมต่าง ๆ หรือย้อนกลับหรือไปเฟรมถัดไป หรือออกจากโปรแกรม ซึ่งเป็นส่วนของการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนและถือเป็นลักษณะสำคัญของสื่อ CAI นอกจากนั้น ความสามารถของปุ่มดังกล่าวยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้สร้างเครื่องมือวัดผลง่าย ๆ ในสื่อ CAI ที่สร้างโดยใช้โปรแกรมนี้ ได้อีกด้วย วิธีการสร้าง
1. วางแผนการสร้างสื่อ CAI ว่าจะนำเสนอเนื้อหาอะไร มีกี่เฟรม เชื่อมโยงลำดับต่อเนื่องอย่างไร แต่ละเฟรมมีข้อความเนื้อหา รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรีหรือเสียงบรรยายอะไร ซึ่งจากการวางแผนจะทำให้ได้ Flowchart และ Storyboard เฃ่น ถ้าเราจะสร้างสื่อ CAI เรื่อง ส่วนประกอบของพืช จะได้ Flowchart และ Storyboard ดังนี้
1.1 Flowchart จะแสดงให้เห็นลำดับขั้น และการเชื่อมโยง ดังนี้1.2 Storyboard เป็นการกำหนดว่า แต่ละเฟรมของสื่อ CAI จะมีภาพพื้นหลังอะไร ข้อความอะไร ภาพเคลื่อนไหวอะไร ปุ่มเชื่อมโยงอะไร เสียงประกอบอะไร ตั้งแต่เฟรมแรกจนถึงเฟรมสุดท้าย
ซึ่งในการทำ Storyboard แต่ละเฟรมนั้น จะมีแบบฟอร์มของ Storyboard ดังนี้


2. ดำเนินการสร้างสื่อ CAI ตาม Storyboard ที่วางไว้ทีละเฟรมจนครบทุกเฟรม และกำหนดหน้าที่การเชื่อมโยงของปุ่มตาม Flowchart ที่กำหนดไว้ โดยปกติแต่ละเฟรมจะมีปุ่มไปเฟรมต่อไป ย้อนกลับ กลับเมนูหลัก ออกจากโปรแกรม แต่สำหรับเฟรมเมนูหลัก ซึ่งเป็นเฟรมที่เป็นจุดเชื่อมโยงไปยังประเด็นหรือหัวข้อต่าง ๆ จะมีปุ่มเชื่อมโยงจำนวนมาก ตามหัวข้อหรือประเด็นที่มีในสื่อ CAI นั้นๆ (ดูที่ Flowchart ประกอบ)
3. ตรวจสอบขั้นต้น เป็นการตรวจสอบการทำงานของโปรแกรม โดยการทดลองนำเสนอลองดู ว่าภาพพื้นหลัง ตัวอักษรข้อความ ภาพเคลื่อนไหว เสียง การเชื่อมโยงถูกต้องและทำงานตามที่กำหนดไว้หรือไม่

4. บันทึกงานลงแผ่น CD เพื่อนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ปรับปรุง และทดลองใช้ ตามขั้นตอนการพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมต่อไป ซึ่งการบันทึกลงแผ่น CD นั้น ทำได้โดยคลิกที่แฟ้ม แพคเกจสำหรับซีดี ตั้งชื่อไฟล์ซีดี เพิ่มแฟ้ม มองหาไฟล์งานแล้วคลิกที่ไฟล์งานของเรา คลิกคัดลอกลงซีดี ก็จะได้แผ่น CD ที่มีสื่อ CAI นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2554

นำเสนอโครงงาน CAI
เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Download

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2554

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2554

แบบเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์


1. ชื่อโครงงาน (ทำอะไร กับใคร เพื่ออะไร)

2. ชื่อผู้จัดทำโครงงาน (อาจเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มก็ได้)
3. ครูที่ปรึกษาโครงงาน (ครูผู้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ควบคุมการทำโครงงานของนักเรียน )
4. ระยะเวลาดำเนินงาน (ระยะเวลาการดำเนินงานโครงงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด)
5. แนวคิด ที่มา และความสำคัญ (สภาพปัจจุบันที่เป็นความต้องการ ความสนใจและความคาดหวังที่จะเกิดผล)
6. วัตถุประสงค์ (สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงงานทั้งในเชิงกระบวนการและผลผลิต)
7. หลักการและทฤษฎี (หลักการและทฤษฎีที่นำมาใช้ในการพัฒนาโครงงาน)
8. วิธีดำเนินงาน (กิจกรรมหรือขั้นตอนการดำเนินงาน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ) ขั้นตอนการดำเนินงาน วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
9. ขั้นตอนการปฏิบัติ (รายละเอียด วัน เวลา และกิจกรรมดำเนินการต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด) วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (สภาพของผลที่ต้องการให้เกิด ทั้งที่เป็นผลผลิต กระบวนการ และผลกระทบ )

11. เอกสารอ้างอิง (ชื่อเอกสาร ข้อมูลที่ได้จากแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการดำเนินงาน)
12. ผลการพิจารณาโครงงาน
ð อนุมัติ ð ควรปรับปรุง
ลงชื่อ ......................................... ครูที่ปรึกษาโครงงาน